Druge inženirske storitve

 • svetovanje naročnikom v vseh fazah poteka investicije,
 • izdelava statične presoje objekta,
 • izdelava zagonskega elaborata,
 • usklajevanje vseh sodelujočih pri projektu,
 • izdelava ocene vseh stroškov projekta,
 • prikaz sheme aktivnosti in določitev odgovornosti za posamezno aktivnost,
 • izdelava generalnega terminskega plana poteka celotnega procesa projekta,
 • preveritev obstoječih veljavnih prostorskih aktov z ugotovitvijo možnosti gradnje,
 • preveritev v skladu z veljavno zakonodajo, kakšno dovoljenje je potrebno pridobiti za izgradnjo investicije,
 • vodenje postopka od priprave do sprejetja prostorskega akta (OPPN),
 • izdelava končnega poročila o gradnji objekta,
 • vodenje postopka in sestava primopredajnega zapisnika,
 • skrb za odpravo pomanjkljivosti v času garancijske dobe