Izdelava investicijske dokumentacije

 

• dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP),

• predinvesticijska zasnova (PINZ),

• investicijski program (IP),

• novelacija investicijskega programa,

• študija izvedbe nameravane investicije,

• poročilo o izvajanju investicijskega projekta,

• poročilo o spremljanju učinkov investicijskega projekta.

 

Za porabnike javnih financ se investicijska dokumentacija izdela skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l.RS št. 60/2006).