Izvedba strokovnega nadzora

  • nad gradbenimi deli,
  • nad elektro deli,
  • nad strojnimi deli,
  • varnosti in zdravja pri delu.

Nadzor nad temi deli se izvaja skladno z Zakonom o graditvi objektov, kar pomeni v kvalitetnem, finančnem ter časovnem obsegu in vsebuje naslednje aktivnosti:

  • nadziranje izvajanja del skladno s projektno dokumentacijo in gradbenim dovoljenjem,
  • nadziranje nad kvaliteto izvedenih del in kvaliteto vgrajenih materialov skladno z gradbenimi predpisi,
  • preverjanje podatkov, potrjevanje knjige obračunskih izmer in gradbenih dnevnikov,
  • kontrola in nadzor nad izvedbo PID dokumentacije,
  • sodelovanje pri primopredaji opravljenih pogodbenih del in pri odpravi pomanjkljivosti.